กิจกรรมกลุ่ม CoP สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
    การปนเปื้อน Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ระหว่างสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
    ไข้คิวในโคนมพื้นที่อำเภอสันป่าตอง แม่วาง และแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
    การจัดการนมน้ำเหลืองและน้ำนมในลูกโคเพื่อสร้างฝูงโคนมปลอดวัณโรค