thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

 อ่านรายละเอียด     หนังสือมาตรฐานการตรวสอบคุณภาพนำนมดิบ เป็นหนังสือที่กรมปศุสัตว์ เรียบเรียงโดย นายสัตวแพทย์หญิงอรรถยา  เกียรติสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม ได้จัดทำ จากผลจากการ คณะทำงานร่างมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพนำนมของเกษตรกร และคณะทำงานร่างมาตรฐานวิธีวิเคราะห์คุณภาพนำนมเพื่อการแปรรูป  ตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เนื้อหาประกอบด้วย วิธีการเก็บตัวอย่างนำนมดิบ และ วิธีการตรวจวิเคราะห์ 16 วิธี