thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

รายงานการ Capture องค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2556 หน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (เรื่องที่ 2) วิธีการดำเนินงาน Story Telling 1. เรื่อง การสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส 2. ประเด็นหลัก การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้มีความเข้มแข็ง 3. วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสนามจันทร์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 4. ผู้บรรยาย/ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 1 คน - นายจำลอง วรศรี ผู้ให้ความรู้ - นายปรัศนี ชูรัตน์ ผู้จดบันทึก 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน ได้แก่ 5.1 นายคงฤทธิ์ จีระสมบัติ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 5.2 นายกัฐพร ภู่เพชร์ ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 5.3 นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 5.4 นางสุภา เสาว์สวย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 5.5 นายจำลอง วรศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 5.6 นายปรัศนี ชูรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 5.7 นายเทวัณ สร้อยสุมาลี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 5.8 นายปัญญา ศรีเดช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 5.9 นางสาวพรพิมล ชุติจิตวิทยา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 5.10 นางสาวอำพร สุขจินดา เจ้าพนักงานธุรการ 5.11 นายประวิทย์ บ่อคำ เจ้าพนักงานสัตวบาล 5.12 นายศุภเดช คุณาพิทักษ์ นักวิชาการสัตวบาล 5.13 นายวีรยุทธ สุวรรณพยัคฆ์ นิติกร 5.14 นายณัฐศิษย์ หล่อดำรงเกียรติ นักศึกษาฝึกงาน 5.15 นายชาญชัย โรจน์อรุณ นักศึกษาฝึกงาน 6. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการ Capture เรื่อง การสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส โรคบรูเซลโลสิส หรือโรคแท้งติดต่อ จากเชื้อ Brucella melitensis ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้เลี้ยงแพะ-แกะ เป็นอย่างมาก โดยโรคจะแพร่กระจายภายในฝูงได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรสูญเสียรายได้จากผลผลิตที่ลดลงจากการแท้ง รกค้าง หรือค่าอาหารที่เลี้ยงแพะ-แกะ โรคบรูเซลโลสิสที่เกิดจากการติดเชื้อ Brucella melitensis ยังเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรง โดยคนที่มีบาดแผลและสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคจะป่วยได้ อาการป่วย เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก อัณฑะบวม หรือบางรายเพลียจนไม่สามารถทำงานได้ โครงการสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส หมายถึง ฟาร์มแพะที่ผ่านการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส และเมื่อผ่านการรับรองเป็นฟาร์มปลอดโรค แล้วต้องรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กำหนด เทคนิคการสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส ให้ประสบความสำเร็จ คือ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะ แกะ ของกรมปศุสัตว์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ในพื้นที่เขต 7 คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ในแต่ละจังหวัด ชมรมเครือข่ายการพัฒนาแพะ แกะ เขต 7ชมรมเครือข่ายแพะ แกะ ทั้ง 7 จังหวัด กลุ่มแพะ แกะ ในแต่ละจังหวัด ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมทำยุทธศาสตร์ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะ แกะ ของกรมปศุสัตว์ 2. ประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 3. เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ชี้แจงโครงการสร้างสถานภาพฟาร์มปลอดโรค ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้เข้าใจ 4. ชมรมแพะจังหวัด มีการประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ให้สมาชิกเข้าใจ 5. กลุ่ม แพะมีการประชุมชี้แจงโครงการ/กิจกรรม ให้สมาชิกเข้าใจ 6. การปฏิบัติงานเจาะเลือดแพะ 6.1 เจาะเลือดแพะทุกตัว ที่อายุมากกว่า 6 เดือน 6.2 ติดเบอร์หู ตามระบบ NID 6.3 ทำบัตรประจำตัวสัตว์ 6.4 บันทึกข้อมูลในระบบ NID 6.5 เอกสารและหลักฐานการขอรับรองฟาร์มปลอดโรคจากเกษตรกร ประกอบด้วยแบบคำร้อง ขอรับรองฟาร์มปลอดโรค(FD 1) ข้อมูลฟาร์ม(FD 2) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน แผนผังฟาร์ม ภาพถ่ายองค์ประกอบต่างๆ ภายในฟาร์ม แผนที่ไปฟาร์ม พิกัด GPS 7. ขั้นตอนการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคหากผลการทดสอบโรคบรูเซลโลสิสให้ผลลบทุกตัว ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดส่งเอกสารเพื่อขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคต่อคณะกรรมการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคประจำเขตปศุสัตว์ที่ 7 คณะกรรมการ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 923/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคประจำเขตปศุสัตว์ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ หัวหน้าด่านกักสัตว์ในท้องที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ในท้องที่ ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคตามแบบประเมินสถานภาพฟาร์มปลอดโรค (FD3) และตามหลักเกณฑ์ฟาร์มปลอดโรค หลักเกณฑ์การรับรองและรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิสในแพะ แกะ 1. ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มหรืออนุโลมให้มีองค์ประกอบ ดังนี้ (ต้องมีครบทุกข้อ) 1.1 รั้วรอบฟาร์มป้องกันสัตว์โดยเฉพาะสุนัข 1.2 มีระบบทำลายเชื้อโรค และควบคุมคน สัตว์สิ่งของ ยานพาหนะเข้า – ออก ฟาร์ม 1.3 มีระบบกำจัดของเสียไม่เกิดมลภาวะ 1.4 มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทุกตัว 1.5 มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสัตว์เป็นรายตัว การรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส มี 2 ระดับ คือ 1. ระดับ B หมายถึง สัตว์ทุกตัวให้ผลลบในการตรวจครั้งแรก มีอายุการรับรอง 6 เดือน ผู้มีอำนาจรับรองและเพิกถอนหนังสือรับรองฟาร์ม คือ ปศุสัตว์เขต 2. ระดับ A หมายถึง ผ่านระดับ B มาแล้ว และตรวจทดสอบโรคอีกครั้งใน 6 เดือนต่อมา และให้ผลลบทุกตัว มีอายุการรับรอง 1 ปี ผู้มีอำนาจรับรองและเพิกถอนหนังสือรับรองฟาร์ม คือ อธิบดีกรมปศุสัตว์ การรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรค 1. การนำสัตว์ใหม่เข้าฟาร์มต้องมาจากฟาร์มที่ปลอดโรคในระดับเดียวกัน หรือมากกว่าหรือสัตว์ตัวนั้นต้องทดสอบโรค และให้ผลลบ 2 ครั้งในระยะเวลาห่างกัน 6 สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างรอผลการทดสอบโรคทั้ง 2 ครั้งให้กักแยกสัตว์นั้นออกจากสัตว์ร่วมฝูง 2. ฟาร์มปลอดโรคระดับ A ต้องตรวจทดสอบโรคเพื่อต่ออายุใบรับรองทุกปี หากตรวจพบผลบวกในฟาร์มปลอดโรคหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับรอง และรักษาสถานภาพฟาร์มปลอดโรคต้องยกเลิกสถานภาพฟาร์มปลอดโรค และเริ่มต้นตรวจทดสอบโรคใหม่ตั้งแต่ระดับ B 8. กรณีผลการทดสอบโรคบรูเซลโลสิสให้ผลบวก 8.1 ดำเนินการสอบสวนโรค 8.2 ทำลายแพะ ตัวที่ให้ผลบวก 8.3 เข้มงวดการควบคุมการเคลื่อนย้ายแพะ สรุป การจะดำเนินงานสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส ให้ประสบความสำเร็จ นั้น ปัจจัยที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แพะ แกะ ของกรมปศุสัตว์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ในพื้นที่เขต 7 คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แพะ แกะ ในแต่ละจังหวัด ชมรมเครือข่ายการพัฒนาแพะ แกะ เขต 7ชมรมเครือข่ายแพะ แกะ ทั้ง 7 จังหวัด กลุ่มแพะ แกะ ในแต่ละจังหวัด ดังนั้น หากเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ทุกระดับ มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน คือพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 ต้องปลอดโรคบรูเซลโลสิส ภายในปี 2558 เชื่อว่าการสร้างสถานภาพฟาร์มแพะปลอดโรคบรูเซลโลสิส จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน . (ลงชื่อ)...................................................................ผู้จดบันทึก (นายปรัศนี ชูรัตน์) นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (ลงชื่อ).................................................................... (นายกฤษณ์ บุญพิทักษ์) ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (ลงชื่อ)....................................................................(ผู้บังคับบัญชาระดับกอง/สำนัก) (นายรณชัย จ๋วงพานิช) ปศุสัตว์เขต 7