thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

pic25580929

 

             เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีพิธีมอบงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมรับรางวัลในงานพิธีมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรษการในงาน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลดังนี้    อ่านรายละเอียด

 25580929