thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2558 แบ่งเป็น 2 ประเภท

จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

    1.1 รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

         1.1.1 ระดับดีเด่น ผลงาน “ระบบจัดการสัตว์ปีก สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย”

         1.1.2 ระดับดี ผลงาน “ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code”

 

    1.2 รางวัลพัฒนาการคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

                                                        1.2.1 ผลงาน "การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน"

                                                        1.2.2 ผลงาน "การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง"

                                                        1.2.3 ผลงาน "ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์"

 

                                                 2. รางวัลการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 รางวัล

                                                     2.1 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น (ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานแรก

                                                           และหน่วยงานเดียวของประเทศ ที่ได้รับรางวัล) 

 

 

ข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร