thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

26 08 59 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2559   เป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฎิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ  คือ  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการเบิกจ่าย  ด้านการบัญชีภาครัฐ  ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  และด้านความรับผิดทางละเมิด  มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ  88  รางวัล  จาก  73  หน่วยงาน   ซึ่งการนี้นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย ดีเลิศ ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานเลขานุการกรม