thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

25610802

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสัตวแพทย์ จีรศักดิ์ พิพัฒนะพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 122 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์