thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ KM สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีการจัดโครงการ การจัดการความรู้(KM) ประจำปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 ให้ชื่องานในปีนี้ว่า "งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)"  เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของ สตส. นำเสนอองค์ความรู้จากทั้งผู้ทรงความรู้ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของ สตส. สู่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเดียวกันหรือด้านอื่น และ/หรือบุคคลที่สนใจ โดยผ่านการสาธิต การบรรยาย โปสเตอร์ และนวัตกรรม เป็นต้น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์