thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

pic01

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำการใช้งานระบบ DLD 4.0 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะ  พร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบดังกล่าว

1

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ KM สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มีการจัดโครงการ การจัดการความรู้(KM) ประจำปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 ให้ชื่องานในปีนี้ว่า "งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)"  เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของ สตส. นำเสนอองค์ความรู้จากทั้งผู้ทรงความรู้ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของ สตส. สู่ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเดียวกันหรือด้านอื่น และ/หรือบุคคลที่สนใจ โดยผ่านการสาธิต การบรรยาย โปสเตอร์ และนวัตกรรม เป็นต้น อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

2561 09 05 001

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเปิดการประชุมสัมมนาการพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ขอเชิญชิม ชม ช็อปในระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ​

25610802

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอผลงานการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ตามหลักระบาดวิทยา ระดับเขต ปีงบประมาณ 2561 และการประชุม KM Forum ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายสัตวแพทย์ จีรศักดิ์ พิพัฒนะพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 122 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการสอบสวนโรคระบาดสัตว์ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์