thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

นางสาว จิราพร พฤกษศรี

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาว จิราพร พฤกษศรี
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Miss Jiraporn Pruksasri
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน / ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
 • สังกัด : กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านตรวจสอบภายใน

นาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย ทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Taweesit Boonyapiban
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
 • สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • 69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านพัฒนาระบบบริหาร