thai language | English language

A- A A+
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

นาย กิตติ กุบแก้ว

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย กิตติ กุบแก้ว
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Kitti Koobkaew
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ
 • สังกัด : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ

นาย วิศาล ศรีสุริยะ

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย วิศาล ศรีสุริยะ
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Wisan Srisuriya
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร
 • สังกัด : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านพัฒนาพันธุ์สุกร

นาย อำนวย เลี้ยวธารากุล

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย อำนวย เลี้ยวธารากุล
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Amnuay Leotaragul
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก
 • สังกัด : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านสัตว์ปีก

นาย วุฒิพงษ์ อินทรธรรม

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย วุฒิพงษ์ อินทรธรรม
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Wutipong Intaratham
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ
 • สังกัด : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ

นางสาว จันทกานต์ อรณนันท์

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาว จันทกานต์ อรณนันท์
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Miss Junthakan Orrananun
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์
 • สังกัด : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์

นาย สมศักดิ์ เภาทอง

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย สมศักดิ์ เภาทอง
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Somsuk Paothong
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 • สังกัด : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ :ด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว

นาย จิรุตม์	รัตนเทพ

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย จิรุตม์ รัตนเทพ
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Jirut Rattanathep
 • ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียม
 • สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและผลิตน้ำเชื้อ
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านคุณภาพน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ผสมเทียม

นาย ไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย ไกรวรรณ หงษ์ยันตรชัย
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Kriwon Hongyuntarachai
 • ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์
 • สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์

นาย สินชัย เรืองไพบูลย์

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย สินชัย เรืองไพบูลย์
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) :Mr. Sinchai Ruengpaibul
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม
 • สังกัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านการส่งเสริมโคนม

นาย สุวิช บุญโปร่ง

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย สุวิช บุญโปร่ง
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suvit Boonprong
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ
 • สังกัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ

นาย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Suvit Boonprong
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก
 • สังกัด : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก

นาย จรัญ ใจลังกา

 • ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย) : นาย จรัญ ใจลังกา
 • ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) : Mr. Charun Chailangka
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล ระดับเชี่ยวชาญ / ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก
 • สังกัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • ความรู้ / ความชำนาญ / ความเชี่ยวชาญ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก