เทคนิคกรองดินลงกระสอบ และชักลอกขึ้นจากบ่อ
โดย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

18