การใช้สารกำจัดวัชพืชชนิดเผาไหม้ควบคุมวัชพืชในแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1   ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี