เทคนิคการจัดการระบบให้น้ำแบบปล่อยเข้าแปลงหญ้าที่ดอน โดยสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด  สำนักพัฒนาอาหารสัตว์