ขั้นตอนการทำลายสัตว์ป่วยด้วยโรคระบาดและการพัฒนาปรับปรุงฟาร์มโคนม