เจ้าของผลงาน  :นางสาวพรพรณ เล่าลือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

อ่านรายละเอียด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม