thai language | English language

A- A A+

dscn2237   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) พร้อมบรรยายนวัตกรรมหัวข้อ "ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์" โดยนายปิยวิทย์ ธรรมบุตร หัวหน้ากลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์ ณ บริเวณศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์อ่านรายละเอียด

ภาพข่าว โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

นำเสนอ โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์