thai language | English language

A- A A+

25560504 4

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ ห้องทองแดง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และนางสุวรรณี กาญจนภูสิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์สารสนเทศ โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน  วันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204  อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 

ภาพข่าว โดย   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์

นำเสนอ โดย  ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์