thai language | English language

A- A A+

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จัดอบรมหลักสูตร การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการสังกัด สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อฯ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน  วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระบบการจัดการความรู้บนเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ และมีทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดโครงการ

 

ข้อมูล/ภาพ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์