กรมปศุสัตว์สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อนำนโยบายยกกระดาษ A4 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาสู่การปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายยกกระดาษ A4

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม