การประชุมองค์การสุขภาพสัตว์โลก(OIE) ที่ประเทศฝรั่งเศส ครั้งล่าสุด ยกย่องไทยเป็นต้นแบบการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางสัตวแพทย์ในระดับสากล

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์