26 08 59 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2559   เป็นการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผลการปฎิบัติงานของส่วนราชการตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ  คือ  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้านการเบิกจ่าย  ด้านการบัญชีภาครัฐ  ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ  และด้านความรับผิดทางละเมิด  มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ  88  รางวัล  จาก  73  หน่วยงาน   ซึ่งการนี้นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านการเบิกจ่าย ดีเลิศ ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

25590826_1.png 26_08_59_1.jpg 26_08_59_2.jpg

26_08_59_3.jpg 26_08_59_4.jpg 26_08_59_5.jpg

26_08_59_6.jpg

ที่มาของข้อมูล :  สำนักงานเลขานุการกรม