thai language | English language

A- A A+

a10

นายโอภาส  ทองยงค์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ/ นิทรรศการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Forum) กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 พร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตร  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน  ในวันจันทร์ที่  15  สิงหาคม  2559  เวลา 08.45 น  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่  กรุงเทพฯ รายละเอียด

 

โปสเตอร์บอร์ดนิทรรศการ

 1. โครงการนำร่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์(B-agonist) ที่โรงฆ่าสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. ECO SMART LAB
 3. Check list ติดตามกระบวนงานขออนุมัตินำผลิตภัณฑ์เข้าคลังเก็บสินค้า
 4. การประดิษฐ์พิมพ์ขึ้นรูปเนยแข็งแบบ D.I.Y
 5. วิธีการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์แบบแช่แข็งโดยใช้หลอดดูดกาแฟ
 6. การจำแนกชนิดของสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยใช้ความแตกต่างของยีนไซโตโครม บี
 7. การใช้เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์หญ้าแบบใช้ล้อหนามเตยแทนเครื่องยนต์
 8. การจัดการการความรู้กองการเจ้าหน้าที่
 9. เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ สำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในอาหารสัตว์ด้วยวิธีการเตรียมแบบแช่ตัวอย่างให้เปียกชุ่มในขั้นตอนแรก(Incipient wetness)
 10. ตู้ฟักไข่เป็ดแบบวางไข่แนวนอน
 11. นมคุณภาพสูงล้านนา (Lanna High Quality Milk)
 12. นวัตกรรมเครื่องอัดก้อนไฮโดรลิค
 13. โปรแกรมสอบเทียบไมโครปิเปต
 14. แนวการตรวจสอบการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)
 15. ระบบทะเบียบเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
 16. การเพิ่มประสิทธิภาพการละลายแอนติเจนไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย
 17. ห้วยเตยโมเดล : สู่การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน
 18. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
 19. การประยุกต์ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องสแกนเอกสาร บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด แบบพกพา
 20. การประยุกต์มช้ Application "Trello" ช่วยในการบริหารจัดการและสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
 21. การล้างทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ แบบประหยัดน้ำ
 22. การตรวจวิเคราะห์สารกำจัดแมลง กลุ่มคาร์บาเมทและออร์กาโนฟอสเฟตอย่างง่าย
 23. การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างปัสสาวะจากตัวสุกร
 24. การใช้โปรแกรมเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ
 25. ชุมชนนีกปฏิบัติ "เทคนิคการค้นหาและติดตามเอกสารหรือหนังสือราชการ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กกรมปศุสัตว์"

ที่มาของข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร